ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭಾರೀ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು.. ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿವೆ

ಮನೆ ಸಾಲ | ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿವೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.