ಬೈಕ್ ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 80 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ, ಈಗ ಬೈಕ್ ಬದ್ಲು ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಖರೀದಿಸಿ

ಕಾರ್ಟ್ರೇಡ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಫರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು 1,20,000 ರೂ.ಗೆ ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕಾರಿನ 2010 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ (Maruti Suzuki) ಕಾರುಗಳು ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ಕಾರು ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ (Maruti Swift) ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಈ ಕಾರನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 7ರಿಂದ 8 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದರ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಟ್ರೇಡ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಕಾರ್ಟ್ರೇಡ್ (Car trade) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಫರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರನ್ನು 80,000 ರೂ.ಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕಾರಿನ 2008 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 84,400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ.

ಬೈಕ್ ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 80 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ, ಈಗ ಬೈಕ್ ಬದ್ಲು ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಖರೀದಿಸಿ - Kannada News

ಕಾರ್ಟ್ರೇಡ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಫರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು 1,20,000 ರೂ.ಗೆ ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕಾರಿನ 2008 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 60,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ.

ಕಾರ್ಟ್ರೇಡ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಫರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು 1,20,000 ರೂ.ಗೆ ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕಾರಿನ 2009 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 88,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ.

ಬೈಕ್ ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 80 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ, ಈಗ ಬೈಕ್ ಬದ್ಲು ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಖರೀದಿಸಿ - Kannada News
Image source: On manorama

ಕಾರ್ಟ್ರೇಡ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಫರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು 1,20,000 ರೂ.ಗೆ ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕಾರಿನ 2010 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 80,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಟ್ರೇಡ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಫರ್‌ನಲ್ಲಿ, ನೀವು 1,25,000 ರೂ.ಗೆ ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕಾರಿನ 2009 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 80,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಟ್ರೇಡ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಫರ್‌ನಲ್ಲಿ, ನೀವು 1,25,000 ರೂ.ಗೆ ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕಾರಿನ 2009 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1,70,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಟ್ರೇಡ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಫರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು 1,27,000 ರೂ.ಗೆ ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕಾರಿನ 2009 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 86,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Comments are closed.